Diversiteitscharter

Diversiteitscharter

We omarmen en moedigen diversiteit in de breedste zin van het woord aan. Ons diverse personeelsbestand is een belangrijk deel van ons bedrijfssucces en draagt bij tot een creatieve, productieve en aantrekkelijke werkplek. 

We verbinden ons ertoe elke vorm van discriminatie te weigeren. We maken geen onderscheid tussen personen op basis van persoonlijke kenmerken zoals geslacht, taal, zogenaamd ras, huidskleur, nationaliteit, afkomst (Joodse oorsprong) en nationale of etnische afstamming, handicap, geloof of levensbeschouwing, seksuele geaardheid, leeftijd, vermogen, burgerlijke staat, politieke overtuiging, syndicale overtuiging, gezondheidstoestand, fysieke of genetische eigenschap, geboorte of sociale afkomst.

We stellen alles in het werk om discriminerend gedrag op de werkplaats te voorkomen en zullen indien nodig dergelijk gedrag bestrijden. Inbreuken zullen vervolgd worden zoals bepaald in het arbeidsreglement, afhankelijk van de ernstgraad.

We garanderen dat alle medewerkers gelijke en neutrale kansen krijgen bij instroom, ontwikkeling en doorstroom in het bedrijf.

We verbinden ons ertoe klanten, leveranciers en andere partners mee te delen dat geen rekening zal worden gehouden met vragen of wensen van discriminerende aard.

Dit diversiteitscharter zal door het bedrijf intern gepubliceerd worden via verschillende communicatiekanalen, waaronder affichering, zodat het goed zicht- en leesbaar en gemakkelijk toegankelijk is voor alle medewerkers.